นิทรรศการวิทยาศาสตร์




                                            พิธีเปิดงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์



                   ผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง  ที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                                                     ในงานวันวิทยาศาสตร์ ปี2553









                                           โครงงานของนักเรียนระดับ ม.2




                                           โครงงานของนักเรียนระดับ ม.3



                                                       โครงงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
                                  โครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทประดิษฐ์ของนักเรียนระดับ ม.2